Zásady ochrany osobných údajov

podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) (ďalej len „Zásady“)
1. Prevádzkovateľ osobných údajov:
Potlačto s.r.o., Ulica Svornosti 41, 82106 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 124683/B
Telefónne číslo: 0908592011
Emailová adresa: info@potlac.to
(ďalej len „prevádzkovatel“̌)

2. Úvod

Zaväzujeme sa chrániť a rešpektovať Vaše súkromie v súlade s aktuálnymi predpismi o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Tieto zásady objasňujú dôvody zhromažďovania osobných informácií, spôsob ich používania či podmienky ich poskytnutia tretím stranám a vzťahujú sa aj na zasielanie Newslettra.

3. Spracovávanie osobných údajov na základe právnych základov

Vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu len v prípadoch, kedy nám platné právne predpisy takéto spracúvanie povoľujú. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete na základe zmluvy, osobitného predpisu alebo na základe oprávneného záujmu, potrebujeme na splnenie Vašich a našich povinností určených pre daný účel.
Bez Vášho súhlasu spracúvame Vaše osobné údaje len v týchto prípadoch a na základe týchto právnych základov:
– evidencia logov a iných údajov na účely zaistenia sieťovej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti (Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem prevádzkovateľa – sieťová a IT bezpečnosť)
– vybavovanie reklamácii (Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie zákonných povinností a Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvných / prezmluvných vzťahov)
– predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu (Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvných / prezmluvných vzťahov)
– evidencie osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na účely plenia povinností ustanovených GDPR, najmä evidencia a vybavovanie práv dotknutých osôb a evidencia bezpečnostných incidentov (Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem prevádzkovateľa na zabezpečení sieťovej a inej bezpečnosti prevádzkovateľa)
– vedenie evidencie prijatej a odoslanej korešpondencie (Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie zákonných povinností)
– dodávateľské/odberateľské vzťahy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom (Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvných / prezmluvných vzťahov, Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem prevádzkovateľa na riadnom plnení zmluvných Dodávateľské/odberateľské vzťahy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom. vzťahov (štatutárny zástupcovia, kontaktné osoby zmluvných partnerov – právnických osôb))
– ukladania registračných informácií, ktoré umožňujú identifikovať jednotlivých prihlásených užívateľov (Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem prevádzkovateľa – identifikácia užívateľov)
– evidencia a vymáhanie pohľadávok ( Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie zákonných povinností)
– plnenie povinností vyplývajúcich z účtovných predpisov, vedenie účtovnej agendy, správa účtovných dokladov klientov (Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie zákonných povinností
– plnenie povinností vyplývajúcich z účtovných predpisov, vedenie účtovnej agendy, správa účtovných dokladov klientov (Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvných / prezmluvných vzťahov)
Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj na základe Vášho súhlasu, o ktorý Vás pri každej takejto operácii môžeme požiadať. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné, tzn. je na Vašom rozhodnutí, či nám osobné údaje poskytnete alebo nie. Ak nám súhlas udelíte, môžete ho následne kedykoľvek odvolať.
Len s Vašim súhlasom môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v prípade zasielania Newslwttera, analýzy návštevnosti stránok prostredníctvom služby Google Analytics a personalizácie reklám prostredníctvom služby Facebook Pixel (Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – súhlas dotknutej osoby)

4. Rozsah spracúvania osobných údajov

Zhromažďujeme a spracúvame bežné osobné údaje, najmä:
– identifikačné a kontaktné údaje (napr. meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo);
– údaje nevyhnutné na vedenie účtovnej agendy a na účely fakturácie;
– ak ste návštevníkom našej webovej stránky logy, IP adresa, iné údaje získavané o Vašej činnosti zo sietí;
– iné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu požadované v príslušných formulároch / objednávkach;
Nezhromažďujeme ani nespracovávame žiadne špeciálne kategórie osobných údajov, ako sú napríklad jedinečné identifikátory alebo citlivé osobné údaje.

5. Súhlas

Zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky môžete v súlade s týmto oznámením vyjadriť svoj súhlas, aby sme spracovali a uschovávali Vaše osobné údaje na vyššie uvedené účely. Zároveň spracovávame údaje, ktoré ste nám oznámili v priebehu našej spolupráce.
Svoj súhlas môžete vziať kedykoľvek späť, a to kliknutím na odkaz na konci newslettra, ak Vám je zasielaný, alebo e-mailom na adresu info@potlac.to, prípadne zmenou nastavenia vo Vašom profile.
Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založený na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
Osobné údaje o Vašich zamestnancoch či zástupcoch sme získali od Vás na vymedzené účely. Keď nám takéto údaje poskytnete, ste povinní dotknutým osobám, ktorých osobné údaje ste nám poskytli, informovať o skutočnostiach ich spracúvania Prevádzkovateľom.
6. Poskytnutie osobných údajov tretím osobám
Vaše osobné údaje poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:
– našim zmluvným partnerom, ktorých potrebujeme pre naše bežné fungovanie, alebo osobám, ktoré sú s nami v pracovnoprávnom, obdobnom alebo v inom vzťahu, najmä na doručenie tovaru k Vám, na výkon našej činnosti a realizáciu zmluvných vzťahov
– iným subjektom v prípadoch, kedy nám povinnosť poskytnutia Vašich osobných údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov.
Vaše osobné informácie poskytneme, ak to vyžaduje zákon, alebo ak sa dôvodne domnievame, že zverejnenie je potrebné na ochranu našich práv a / alebo na dodržiavanie súdneho konania, súdneho príkazu alebo iného právneho procesu. Urobíme však všetko, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili, že Vaše práva na ochranu osobných údajov budú aj naďalej chránené.

7. Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na naplnenie uvedených účelov, pričom berieme do úvahy potrebu odpovedať na Vaše podnety a vyriešiť možné sťažnosti. Znamená to, že si môžeme uchovať Vaše osobné údaje počas primeraného obdobia po Vašej
poslednej interakcii s nami. Pri uchovávaní osobný
ch údajov sa riadime osobitnými predpismi, ktoré nám stanovujú lehoty uloženia a/alebo základnými zásadami GDPR ohľadom uchovávani a a likvidácie osobných údajov. V prípade spracovania údajov na štatistické účely budú údaje anonymizované.
Ak ste nám poskytli Vaše údaje na základe súhlasu, budeme ich spracúvať len po dobu platnosti súhlasu, resp. len do jeho odvolania.

8. Vaše práva

Máte právo požadovať od nás ako prevádzkovateľa, resp. sprostredkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vás, ako dotknutej osoby:
– právo na prístup – môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame
– právo na opravu – môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame
– právo na výmaz – môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
– osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
– v minulosti ste nám na spracúvanie poskytli súhlas, ktorý odvoláte a my zároveň nie sme oprávnený spracúvať predmetné osobné údaje bez Vášho súhlasu;
– namietate voči spracúvaniu vykonávanom v špecifických situáciách podľa GDPR a nad vašimi záujmami, právami a slobodami neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu;
– osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
– osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva Členského Štátu
– osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa GDPR.
– právo na obmedzenie spracúvania – môžete nás požiadať, aby obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
– popreli ste presnosť osobných údajov,
– spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
– vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov všpecifických situáciách podľa GDPR (právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov,
– právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk.
Vaše práva môžu byť obmedzené relevantným právom EÚ alebo Členského Štátu.
Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje.

9. Používanie cookies

Na zhromažďovanie informácií počas navigácie na www.potlac.to používame cookies (ďalej len „navigačné informácie o webových stránkach“). Webové navigačné informácie obsahujú štandardné informácie z webového prehliadača, ako napríklad typ prehliadača, adresu IP („IP“) a akcie, ktoré vykonávate na www.potlac.to, ako sú zobrazené webové podstránky a kliknutia na odkazy, ktoré slúžia na efektívnejšie fungovanie www.potlac.to, ako aj na zber štatistických informácií a zhromažďovanie takýchto osobných údajov ako typu prehliadača a
operačného systému, odkazujúcej stránky, cesty cez stránky, domény ISP , atď. Tieto informácie, cookies a podobné technológie nám pomáhajú prispôsobiť www.potlac.to Vašim preferenciám, postupom a potrebám, ako aj odhaliť a predchádzať bezpečnostným hrozbám a zneužitiu. Používané samostatne, cookies a webové beacons Vás osobne neidentifikujú.

10. Zmeny Zásad

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek Zásady zmeniť. Relevantná verzia bude vždy dostupná na www.potlac.to. Ak vykonáme zmeny, ktoré podstatne Zásady zmenia, budeme Vás informovať e-mailom alebo uverejním oznámenie na www.potlac.to predtým, ako táto zmena nadobudne účinnosť.

11. Vaše právo sťažovať sa na orgán dohľadu

Ak ste nespokojní so spracovaním Vašich osobných údajov, môžete sa najskôr obrátiť na
adresu info@potlac.to.
Ak budete naďalej nespokojní, máte právo požiadať o pomoc priamo vnútroštátny dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.