Potlačto s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY a REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

I.     Všeobecné ustanovenia

 

1.   Tieto Obchodné podmienky (ďalej len „OP) a Reklamačné podmienky (ďalej len „RP) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

2.   Tieto OP, RP a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

 

3.   Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava

 

 

II.    Vymedzenie pojmov

 

1.   Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu www.potlac.to:

Potlačto s. r. o. ,

so sídlom Ulica Svornosti 41, Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice 821 06,

IČO: 51 228 912,

DIČ: 2120647837, 

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

oddiel:  Sro,

Vložka číslo: 124683/B

Email: info@potlac.to

Telefónne číslo: +421 908 592 011

Webstránka: www.potlac.to

Banka: VÚB

IBAN: SK08 0200 0000 0038 9901 6556

SWIFT: SUBASKBX

(ďalej len „Predávajúci).

Predávajúci nie je platcom DPH.

 

2.   Kupujúcim je fyzická alebo právnicka osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo služby, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ. Vzťahy neupravené týmito OP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

3.   V prípade, že je kupujúcim spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, riadia sa vzťahy neupravené mito OP príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. ObčianskEHO zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení .

 

4.   Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

 

5.   V prípade, že je kupujúcim právnická osoba, ktorá nie je spotrebiteľom, ale pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, ich  obchodno-právne  vzťahy  ktoré  nie  sú  upravené  týmito OP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

 

6.   Objednávka odoslaná kupujúcim predávajúcemu predstavuje návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho, čím dôjde k prijatiu návrhu. Od tohto momentu medzi Kupujúcim a Predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito OP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

 

7.   Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že sa s týmito OP platnými v čase odoslania svojej objednávky oboznámil a bez výhrad súhlasí, a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. 

 

8.   Zmluvné strany sa môžu ešte pred uzatvorením kúpnej zmluvy dohodnúť na zmene OP a RP. Tieto OP a RP v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú odlišné podmienky od týchto OP a RP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito OP a RP. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.).

 

9.   Zoznam  tovaru je  zoznamom  bežne predávaných  produktov  a predávajúci nezodpovedá  za  okamžitú  dostupnosť  všetkého  uvedeného  tovaru. Dostupnosť  tovaru  bude  pre  kupujúceho  potvrdená  na  základe  objednávky kupujúceho.

 

 

III.   Uzatváranie kúpnej zmluvy

1.   Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho www.potlac.to, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka).

 

1.   Kupujúci  je  povinný  uviesť  pravdivé  a  úplné  údaje  vo  všetkých

objednávkových formulárov, inak je objednávka neplatná.

 

2.   Kupujúci realizuje objednávku tovaru týmito spôsobmi:
– prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, po predchádzajúcej registrácii v internetovom obchode,
– vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
– komunikáciou prostredníctvom elektronickej pošty

 

3.   Kupujúci si vyberie tovar.
Následne adá ak sú dostupné možnosti ako typ/množstvo/veľkosť tovaru. Ak je pri tovare k dispozícií editor tak si môže vložiť a upraviť grafiku.
Následne pridá tovar do košíka.
V nákupnom košíku zvolí spôsob platby a doručenia.
Dokončí objednávku kliknutím na tlačítko “OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“

 

4.   Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

 

5.   Kupujúci  zaslaním fotografie  alebo  inej  obrazovej  predlohy  na  výrobu  ním objednaného  tovaru  prehlasuje,  že  má  všetky  autorské  práva  k použitým/dodaným/predloženým  fotografiám  a iným   obrazovým   predlohám vo či autorom alebo tretím stranám a je oprávnený s fotografiou a/alebo i nými obrazovými predlohami disponovať a dať ho k dispozícii predávajúcemu pre účely výroby tovaru predávajúcim.

 

6.   Zaslaním fotografie a/alebo obrazovej predlohy spolu s objednávkou  výroby tovaru kupujúci prevádza na predávajúceho práva na   nakladanie a spracovanie obrázkov  a/alebo  obrazových predlôh  súvisiacich s jednotlivou objednávkou výhradne na účely spracovania obrázkov a/alebo obrazových predlôh.

 

7.   Následne po odoslaní objednávky dostane kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky. Predávajúci v záujme vylúčenia omylov telefonicky alebo iným vhodným spôsobom overuje platnosť a rozsah objednávky, spôsob platby a dopravy a tiež potvrdí dodaciu lehotu a cenu.

8.    

9.   Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

10.  

11. Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky). Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.

12.  

13. Zaslaná a potvrdená objednávka je záväzná.

 

14.               Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.

 

15.               Kupujúci berie na vedomie, že zobrazenie každého monitora alebo iného zobrazovacieho zariadenia je iné a môže mať vplyv na konečnú farbu/vizualizáciu objednaných produktov. Kupujúci nesie plnú zodpovednosť za konfiguráciu objednaných produktov. Zobrazenie tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je len ilustračné, ak je to pri zobrazení tovaru výslovne uvedené. Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom, ako ich bude vnímať kupujúci v skutočnosti a je okrem iného závislé aj na kvalite používaného monitora, resp. iného zobrazovacieho zariadenia.Všetky informácie o ponúkanom tovare v internetovom obchode sú prevzaté z oficiálnych zdrojov od ich výrobcov, resp. dodávateľov. V prípade prevzatia chybnej informácie má predávajúci právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tieto informácie opraviť, doplniť alebo inak modifikovať. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

 

16.               Po  vytvorení  produktu  nastáva   proces   výroby   produktu predávajúcim podľa špecifikácie kupujúceho a/alebo požiadaviek kupujúceho v objednávke. V priebehu výroby produktu môže dôjsť k odchýlkam vo farebnosti produktu oproti predloženému dizajnu.

 

17.               Dodaný tovar môže vykazovať rozdielnosť rozmerov, nakoľko pri niektorých postupoch dôjde k deformácii finálneho rozmeru kvôli  spracovaniu predlohy. O uvedenej rozdielnosti rozmerov bude  predávajúci vopred informovať kupujúceho a v prípade odsúhlasenia   zo strany kupujúceho za uvedené rozdiely v rozmeroch predávajúci neručí.

 

18.               Predávajúci  nezodpovedá  za  omeškanie  dodávky  a  za  škodu,  ktorá  bola spôsobená  dôsledkom  toho,  že  kupujúci  pri  objednávaní  nezadal  všetky požadované údaje.

 

 

19.               Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

1.   o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

2.   o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. II týchto OP a RP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

3.   o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty, informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. II týchto OP a RP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

4.   o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. II týchto OP a RP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

5.   o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

6.   o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

7.   o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. X týchtoOP a RP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

8.   o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. X, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

9.   o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku”), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v čl. X týchto OP a RP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

10.       o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. X týchto OP a RP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

11.       o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. X týchto OP a RP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

12.       o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a623 Občianskeho zákonníka informoval v čl. VIII týchto OP a RP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

13.       o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a čl. IX týchto OP a RP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

14.       o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

15.       o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto OP a RP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

16.       o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto OP a RP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

17.       o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto OP a RP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

18.       o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto OP a RP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

19.       o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto OP a RP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

20.       o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto OP a RP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

21.       o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto OP a RP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

22.       o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto OP a RP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

23.       o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto OP a RP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.

20.               Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa týchto OP a RP alebo o nákladoch na vrátenie tovaru podľa týchto OP a RP, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo zasielať dokumenty súvisiace so zmluvou elektronicky (faktúra, dodací list a iné).

 

 

Zákaznícky účet

1.   Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.

 

2.   Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

 

3.   Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadne informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

 

4.   Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

 

5.   Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.

 

6.   Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia tretích osôb.

 

 

IV.  Práva a povinnosti predávajúceho

1.    Predávajúci je povinný:

1.   dodať tovar na základe akceptovanej objednávky kupujúcemu v dohodnutom množstve, kvalite a temíne,

 

2.   zabaliť tovar na prepravu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu,

 

3.   dodať spotrebiteľovi objednaný tovar do miesta určenia riadne a včas,

 

4.   zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

 

5.   poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy elektronicky prostredníctvom emailu po uzavretí kúpnej zmluvy alebo písomne najneskôr spolu s dodaním tovaru, vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy, rovnako ako všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad a pod.).

 

2.     Predávajúci má právo:

1.     na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar,

 

2.    odstúpiť od zmluvy alebo ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie, ak nie je schopný dodať kupujúcemu tovar riadne a včas, najmä z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru. O odstúpení od kúpnej zmluvy alebo stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

 

3.    kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci a  zrušiť alebo zaviesť ľubovoľnú cenovú akciu. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru. Zmeny sú záväzné následne na všetky objednávky vytvorené od okamihu zmeny.

 

 

V.   Práva a povinnosti kupujúceho

1.    Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

2.     Kupujúci je povinný:

1.    včas prevziať objednaný a dodaný tovar v mieste určenia,

 

2.    zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli, že náklady na doručenie tovaru znáša predávajúci,

 

3.     potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

 

3.    Kupujúci má právo:

1.     na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami,

 

2.    byť oboznámený o tom, že objednaný tovar mu nemôže byť dodaný

 

4.    Kupujúci berie na vedomie, že v prípade porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich mu z kúpnej zmluvy zodpovedá v zmysle § 420 Obč. zák. za škodu, ktorá týmto porušením predávajúcemu vznikla.

 

5.    Kupujúci sa zaväzuje, že tovar, ktorý patrí pod „dizajny, nepoužije na účel, ktorý je priamo alebo nepriamo obchodný. Kupujúci týmto výslovne vyhlasuje, že si je v prípade porušenia tejto povinnosti vedomý svojej zodpovednosti za porušenie autorských práv vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

 

VI.  Kúpna cena

1.    Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v emaili s akceptáciou objednávky (ďalej len “kúpna cena”). Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e- mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

 

2.    Všetky ceny produktov uvedené v internetovom obchode predávajúceho sú konečné, vrátane DPH, ostatných daní a poplatkov. Predávajúci nie je platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie.

 

3.    Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “celková cena”) prostredníctvom platobnej brány v internetovom obchode predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácii objednávky.

 

4.     V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu celkovú cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola kompletná celková cena pripísaná na účet predávajúceho.

 

 

5.    Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu celkovú cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

 

6.    V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu celkovú cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie celkovej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 

7.    V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu kompletnú celkovú cenu do momentu dodania tovaru na miesto určenia, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.

 

8.    Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

 

9.    Všetky vyhlásené cenové akcie sú platné vždy len do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

 

VII. Platobné podmienky

1.    Kupujúci si pri vytváraní objednávky môže vybrať jede z nasledujúcich spôsobov platby:

• úhrada tovaru na dobierku v hotovosti do sumy 50 EUR – kupujúci uhradí cenu podľa kúpnej zmluvy a poplatok za dobierku v hotovosti pri doručení tovaru na dodaciu adresu. V prípade platby na dobierku je cena za dopravu navýšená o 1 EUR s DPH.

 

•   úhrada tovaru bankovým prevodom – pri zvolení tohto spôsobu platby bude kupujúcemu po akceptovaní objednávky zaslaný príkaz na úhradu s potrebnými údajmi na zrealizovanie bankového prevodu. Po zaúčtovaní platby na bankovom účte predávajúceho (obvykle do 2 pracovných dní) bude kupujúci o tejto skutočnosti upovedomený e-mailom a následne bude odoslaný objednaný tovar alebo služba.

 

 

•   úhrada tovaru bankovým prevodom on-line (Besteron) – jednoduchá a rýchla on-line úhrada prevodom zúčtu kupujúceho prostredníctvom internetového alebo domáceho bankovníctva vybraných bánk; kupujúci prostredníctvom platobného portálu Besteron presmerovaný priamo na stránku svojej banky, kde môže obvyklým spôsobom zadať prevodný príkaz on-line. Tento spôsob platby je možný len pre klientov vybraných bánk za predpokladu, že kupujúci má aktivovanú službu internetového alebo domáckeho bankovníctva u svojej banky.

 

•   • úhrada tovaru platobnou kartou cez internet – rýchla a bezpečná úhrada tovaru platobnou kartou cez internetový platobný portál prevádzkovaný bankou (nie predávajúcim). Túto možnosť musí kupujúci zvoliť už pri vytváraní objednávky. V niektorých prípadoch nie je platba platobnou kartou možná – kupujúcemu táto možnosť už pri vytváraní objednávky nie je systémom umožnená

 

2.     Cena je splatná v závislosti od spôsobu zvolenej platby. V prípade, ak:

1.    kupujúci za tovar platí v hotovosti, celková cena je splatná okamihom prevzatia tovaru;

 

2.    kupujúci za tovar platí platobnou kartou cez internet, celková cena je splatná v momente akceptácie objednávky a presmerovania na platobnú bránu;

 

3.    kupujúci za tovar platí prevodom na bankový účet, celková cena je splatná do 3 pracovných dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.

 

3.    Kupujúci si spôsob platby záväzne vyberá pri zostavovaní objednávky, nakoľko nie všetky spôsoby platby sú dostupné pre všetky spôsoby dopravy, výdajné miesta či skupiny tovarov – e- shop automaticky pri zostavovaní objednávky umožní vybrať iba taký spôsob platby, ktorý je v danej konfigurácii možný.

 

4.    Kupujúci môže zmeniť zvolený spôsob platby iba po dohode s predávajúcim.

 

 

VIII.        Dodacie podmienky

 

1.      Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim.

 

2.    Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu. Predávajúci zobrazuje v e-shope informáciu o obvyklej dostupnosti tovaru, ktorá je individuálna a je napísaná pri každom produkte. Tieto informácie sa však môžu meniť a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť ponúkaného tovaru a služieb vo všetkých alebo niektorých odberných miestach alebo určitými spôsobmi dopravy. Reálna dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

 

3.    Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

 

4.      Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy (pri objednávkach, ktoré obsahujú aj tvorbu alebo úpravu grafického návrhu a vyžadujú zaplatenie zálohy sa doba dodania stanovuje od záväzného odsúhlasenia návrhu a pripísania zálohovej platby na účet predávajúceho).

 

 

5.    Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

 

6.    Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar, a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Miesto). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah).

 

7.    V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a v Časovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.

 

8.    Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na Mieste a v Časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na Miesto.

 

9.    Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru a/alebo v prípade, ak zásielka nie je kompletná (nižší počet kusov tovaru, resp. chýba objednaný tovar), je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle týchto OP a RP uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

 

10. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode VIII.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.

 

11. Kupujúci si pri zostavovaní objednávky v e-shope zvolí spôsob doručenia zásielky. K dispozícii sú nasledovné spôsoby doručenia zásielky:

 

• kuriér – predávajúci doručí zásielku kupujúcemu prostredníctvom kuriéra na zvolené miesto dodania nasledujúci deň po expedícii. Tovar je kuriérom doručovaný iba počas pracovných dní. Tento spôsob dopravy podlieha obmedzeniu. Spravidla je doprava kuriérom realizovaná prostredníctvom externej spoločnosti, v určitých prípadoch môže byť doprava realizovaná aj vlastnými prostriedkami predávajúceho.

 

•   pošta – predávajúci doručí zásielku ako balík prostredníctvom Slovenskej pošty do 3 pracovných dní po expedícii tovaru. Tento spôsob dopravy je obmedzený na zásielky do hmotnosti 15 kg. Kupujúci si spravidla zásielku prevezme na najbližšej dodacej pošte podľa udaného miesta dodania.

 

12. Cena za doručenie objednávky na miesto určené kupujúcim za jednotlivé spôsoby dopravy je závislá od zvoleného spôsobu dopravy, spôsobu platby za zásielku, druhu tovaru, hmotnosti, rozmerov a ceny zásielky. Aktuálne dopravné sa vypočítava on-line pre zadávaní objednávky v závislosti na vyššie uvedených parametroch.

 

13. Predávajúci je povinný vystaviť Kupujúcemu daňový doklad v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR. Dokladom o predaji vrátane celkovej ceny tovaru je faktúra, ktorá je priložená  v písomnej verzii k zásielke, pričom zároveň slúži ako dodací a záručný list.

 

14. V prípade, že faktúra nie je rozporovaná do dátumu splatnosti, má sa za to, že je správna a jej neuhradenie v určenej lehote má za následok povinnosť kupujúceho zaplatiť úrok z omeškania, ktorý činí v prípade spotrebiteľskej zmluvy s dlžníkom, ktorý je spotrebiteľ, úrok z omeškania vo výške ustanovenej podľa predpisov občianskeho práva. V prípadoch upravených zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, predávajúci má právo požadovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Predávajúci si vyhradzuje právo informovať kupujúceho o omeškaní prostredníctvom svojho správcu pohľadávok, formou upomienok a to poštou, elektronicky alebo formou SMS.Sumy účtované za upomienkovanie (s výnimkou, spotrebiteľov ktorým žiadne takéto sumy účtované nebudú) a úroky z omeškania sú účtované kvôli pokrytiu nákladov na správu pohľadávok.

 

15. Kupujúci súhlasí, že obdrží faktúru výhradne e-mailom na emailovú adresu uvedenú v objednávke.

 

16. Pokiaľ zákazník neposkytne dodávateľovi potrebnú súčinnosť pre dokončenie objednávky (odsúhlasenie do tlače, úhrada zálohy, poskytnutie podkladov a iné) najneskôr do 14 dní od zadania objednávky bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, zmluvné strany sa dohodli, že zákazník zaplatí storno poplatok maximálne vo výške reálnych nákladov, ktoré dodávateľovi vznikli s objednávkou ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

 

 

IX.  Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 

1.    Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho. Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ustanovení § 2 písmeno a) Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”), nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej celkovej ceny za tovar.

 

2.    Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

 

X.   Odstúpenie od zmluvy

1.      Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

2.    Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého vkúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

 

3.    Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 

4.    Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennomobchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

5.    Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 

1.    tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

 

2.     dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

 

3.    na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

 

6.    Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

7.    Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 

8.    Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto OP a RP musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, je možné stiatnuť si na stránke www.potlac.to, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

 

9.    Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, ruší sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

 

10. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto OP a RP sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

 

11. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

 

12. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto OP a RP pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 

13. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 

14. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 

15. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

 

16. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:

 

1.    hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške

2.    Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu OP a RP uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 

17. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

1.    predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa – o znamená tovaru, pri ktorom Kupujúci využil možnosť vytvoriť si vlastný návrh tovaru podľa jeho špecifických požiadaviek, a to úpravou a zadaním osobitných požiadaviek kliknutím na možnosť „upraviť v návrhári, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, spotrebiteľ nemá možnosť od kúpnej zmluvy odstúpiť a Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek vrátiť, a to v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 písm. c) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku.

 

2.    predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

 

3.      poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

 

4.    predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

 

5.    poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

6.      vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

 

18. V prípade vrátania tovaru na základe odstúpenia od zmluvy, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, zodpovedá spotrebiteľ za zníženie hodnoty tovaru a je povinný uhradiť náklady na opravu a uvedenie do pôvodného stavu, resp. hodnotu zníženia ceny tovaru.

 

19. Ustanovenia čl. 10 týchto OP a RP výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (napr. podnikateľské subjekty). V takomto prípade sa pri odstúpení od kúpnej zmluvy postupuje podľa individuálnej dohody kupujúceho a predávajúceho, pokiaľ k uzatvoreniu takejto dohody dôjde.

 

20. Kupujúci – podnikateľ, je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť len z dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch, najmä v Obchodnom zákonníku alebo na základe individuálnej dohody s predávajúcim.

 

21. Predávajúci nezodpovedá za stratu alebo zneužitie digitálnych dát, ktoré sa nachádzajú na nosičoch dát, ktoré sú súčasťou vráteného tovaru a ani nie je povinný ich vrátiť kupujúcemu.

 

22. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:

 

1.    V prípade, že objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)

 

2.    V  prípade,  že  podklady  dodané  kupujúcim,  na  základe  ktorých  má  byť vyrobený    a    dodaný    tovar,    nezodpovedajú    minimálnym    technickým požiadavkám určených predávajúcim na jeho výrobu alebo obsahujú obrázky, fotografie, ktorých zverejňovanie je v rozpore s platným právom v SR a EU (propaganda   rasovej   alebo   národnostnej   nenávisti,   rasizmus,   sexuálne zneužívanie, detská pornografia…)

3.    Tovar sa už nevyrába alebo nie  je dočasne v prevádzkových možnostiach predávajúceho  tovar  vyrobiť  a  dodať  kupujúcemu  v  stanovených  lehotách zdôvodu  vypredania  zásob  alebo  nedostupnosti  tovaru  alebo  z  dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo  požadovať  nie  je  schopný  dodať  tovar  zákazníkovi  v  lehote určenej týmito obchodnými podmienkami.

 

23. Predávajúci  je  povinný  o  tejto  skutočnosti  informovať  kupujúceho  bez zbytočného odkladu v  lehote  15  dní  od  oznámenia  o  odstúpení  od  zmluvy.

 

24. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú spolu s tovarom poskytované darčeky, darovacia zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami sa viaže na túto kúpnu zmluvu. V prípade, že kupujúci využije právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

 

25. Pokiaľ kupujúci nedoručí najneskôr spolu s tovarom oznámenie o odstúpení od zmluvy, vyzve ho predávajúci telefonicky, prípadne e-mailom na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich požadovaných dokladov. Ak spotrebiteľ ani v dodatočnej lehote nepredloží oznámenie o odstúpení od zmluvy alebo nedoplní chýbajúce údaje, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia a tovar bude vrátený kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke.

 

26. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

 

27. Formulár odstúpenia od zmluvy je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

XI.  Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto uplatnenia si práv z vadného plnenia a postup pri riešení reklamácií (ďalej len “RP”). RP sa týka tovaru a služieb, ktoré predávajúci predal prostredníctvom webovej stránky www.potlac.to spotrebiteľom.

2. Kupujúcim spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

3. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava.

4. Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim a predlžuje sa o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

5. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru,

2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

3. tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohovorenej vzorky alebom predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti,

5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

6. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

1. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,

2. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,

3. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,

4. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,

5. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, návode na používanie, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok,

6. ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,

7. ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

8. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

9. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

10.     ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

11.     ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

7. Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú bezodkladne neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade týmito OP a RP, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim.

8. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť.

9. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie veci (alebo časti) spôsobené používaním.

10.       Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

11.       Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho tak, že doručí tovar spolu s vyplneným Oznámením o uplatnení reklamácie predávajúcemu na adresu prevádzky predávajúceho: Potlačto s.r.o., Ulica Svornosti 41, 82106 Bratislava s označením tovaru, ktorý je reklamovaný (uvedenie čísla elektronickej objednávky, uvedenie kódu tovaru, farby, množstva a ceny), s podrobným popisom reklamovanej vady. Kupujúci je povinný pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru. Oznámenie o uplatnení reklamácie predávajúcemu sa nachádza na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.

12.       Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Reklamovaný tovar nesmie byť zaslaný na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

13.       Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať ako doporučenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru).

14.       Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak sa reklamovaná vada nepreukáže alebo sa preukáže, že sa nejedná o záručnú vadu, bude reklamácia zamietnutá.

15.       Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

16.       Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

17.       Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

18.       Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

19.       Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod XI.14. až XI.16. týchto OP a RP) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod XI.17. až XI.18. týchto OP a RP) tak, že umiestnil tieto OP a RP na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

20.       Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho.

21.       Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. XI. týchto OP a RP. Kupujúci bol riadne oboznámený s Reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”) v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto OP a RP na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.

22.        Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

1. doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,

2. doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu,

3. doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru predávajúcemu, ak sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie.

23.       Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa bodov XI.22.1. a XI.22.3. týchto OP a RP povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou osobou určenou predávajúcim. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však predávajúci alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu.

24.       Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

25.       Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

26.       Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len odborné posúdenie tovaru). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúc od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

27.       Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie.

28.       Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

29.       Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

1. odovzdaním opraveného tovaru,

2. výmenou tovaru,

3. vrátením kúpnej ceny tovaru,

4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

30.       Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

31.       V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

32.       Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu XI.25. týchto OP a RP nasledujúcim spôsobom:

1. Predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo

2. predávajúci vadný tovar vymení.

33.       Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu XI.25. týchto OP a RP, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.

34.       Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu XI.25. týchto OP A RP reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

1. výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

2. v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.

35.       Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu XI.19. týchto OP a RP.

36.       Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.

37.       Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

38.       Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu XI.14. týchto OP a RP skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už bude prípadné opätovné uplatnenie reklamácie tej istej jedinečnej vady (nie vady rovnakého druhu) zamietnuté.

39.       Predávajúci nezodpovedá za stratu alebo zneužitie digitálnych dát, ktoré sa nachádzajú na nosičoch dát, ktoré sú súčasťou reklamovaného tovaru a ani nie je povinný ich kupujúcemu vrátiť. Takto vzniknutú škodu nie je možné reklamovať.

40.       Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar na reklamačné konanie, ak reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú neprimerane znečistené alebo nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné vybavenie reklamácie.

41.       Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

 

 

XII. Riešenie sporov

 

1. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim, v súvislosti s používaním internetového obchodu a uzatvorením zmluvného vzťahu, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2. Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.

3. V prípade vzniku sporu medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Žiadosť o nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na e-mail info@potlac.to. alebo poštou na adresu predávajúceho. Pokiaľ predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov.

4. Podmienky alternatívneho riešenia sporu upravuje zákon č . 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.

5. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom vnútra SR alebo Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).

6. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenie sporov RSO, prevádzkovanou EÚ. Sťažnosť možno podať vyplnením online formulára na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Právo voľby spomedzi subjektov alternatívneho riešenia sporov má spotrebiteľ.

7. Riešenia sporov niektorým zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa môže domáhať len spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

8. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na diaľku.

9. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť v zákonom stanovených prípadoch, napríklad ak vyčíslená hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur alebo ak podá spotrebiteľ návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty na vyjadrenie k žiadosti.

10. Alternatívne riešenie sporov je v zásade bezplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa žiadať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 eur.

11. Subjekt alternatívneho riešenia sporov postupuje pri alternatívnom riešení sporu tak, aby bol spor čo najrýchlejšie vyriešený, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a neprimeraného zaťažovania strán sporu a iných osôb; ak je to možné, pri komunikácii využíva najmä telefonický kontakt a elektronické prostriedky.

12. Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný o každom predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty.

13. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.

 

XIII.        Ochrana osobných údajov

 

1.    Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

2.    Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky vprípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu vobjednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

3.    Kupujúci, ktorý sa vrámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti Môj účet.

 

4.    Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim vrámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

 

5.    V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

 

6.    Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 

7.    Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto OP a RP.

 

8.    Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto OP a RP bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené, a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.

 

9.    Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

 

1.    svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. II týchto OP a RP preukazujúce totožnosť predávajúceho,

 

2.    kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,

 

3.    účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,

 

4.    že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,

 

5.    ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f) Nariadenia, že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing,

 

6.    identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,

 

7.    dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie.

 

10.  Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

11. Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:

 

1.    totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho,

 

2.    kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,

 

3.    účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,

 

4.    ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci alebo tretia strana,

 

5.    okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,

 

6.    v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,

 

7.    dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,

 

8.    informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,

 

9.    právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

 

10. informácie otom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,

 

11. existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;

 

12. Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci požiada môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.

Ak kupujúci uplatní toto svoje právo písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje toto svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia.

13. Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.

 

14. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

 

15. Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie uvedené v bode XIII.12. v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne.

 

16. Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

 

 

Všeobecná informačná povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov je umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

 

XIV.        Záverečné ustanovenia

 

1.    OP a RP platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu www.potlac.to v deň odoslania objednávky kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Povinnosť písomného oznámenia  zmeny  v týchto všeobecných obchodných  podmienkach  je  splnená  umiestnením  na  internetovej  stránke predávajúceho.

 

2.    Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť OP a RP, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.

 

3.     V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

 

4.    Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e- mailových správ.

 

5.    Na vzťahy neupravené týmito OP a RP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 

6.    Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky

 

7.    Tieto OP a RP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

 

8.    Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito OP a RP oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

9.    Predávajúci nezodpovedá tretím osobám za prípadné porušenie autorských práv,  práv  vyplývajúcich  z priemyselného  vlastníctva  a iných  obdobných  práv poskytujúcich  právnu  ochranu  podľa osobitných    právnych    predpisov kupujúcim.

 

10. Pre  prípad,  že  je  kupujúcim  cudzinec  s trvalým   pobytom   mimo   územia Slovenskej  republiky, zmluvné strany sa dohodli, že  zmluva sa vyhotovuje v slovenskom  jazyku,  pričom  v prípade  pochybností  ohľadne  ustanovení a výkladu  zmluvy  platí  slovenská  verzia    zmluvy.  Zmluvné  strany  týmto výslovne  vyhlasujú,  že  na  úpravu  ich  záväzkovo-právnych  a majetkových vzťahov  vyplývajúcich  z tejto  zmluvy  si  volia  ako  rozhodné  právo  právny poriadok Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že pre  prípad  súdneho  sporu  vyplývajúceho  z tejto  zmluvy  je  na  konanie  daná právomoc súdov Slovenskej republiky.

 

11. Kupujúci  zaslaním  objednávky  potvrdzuje,  že  si  tieto  všeobecné  obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

12. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil informačné  povinnosti podľa  § 7  až  10zákona  č.  102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

 

13. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

 

14. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.

 

15. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

 

16. Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným, platnosť, účinnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení tým zostane nedotknutá, zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto neplatné, neúčinné či nevymáhateľné ustanovenie platným, účinným a vymáhateľným ustanovením, ktoré čo možno najlepšie zaručí sledovaný účel. Do toho času platí príslušná úprava podľa slovenského právneho poriadku.

 

OP a RP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 18.11.2020